Български лев - BGN
GlamourGsmZone
GlamourGsmZone

0 продукт(и) - 0,00 лв.

Добавен продукт (и)

Няма избрани продукти в количката.
  1. Начало
  2. Общи условия

Общи условия за ползване на сайта

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на интернет сайт с домейн "https://glamourgsmzone.com".

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Общи условия

1.1. Общите условия регламентират взаимоотношенията между Екипа на сайт с интернет адрес "https://glamourgsmzone.com" и Потребителите на интернет страницата /сайта/ с адрес "https://glamourgsmzone.com", като уточнява ползването на сайта и произтичащите от това права и задължения на тези страни.

1.2. Чрез достъпа до сайта /зареждането му в браузъра/, Потребителите приемат Общите условия и се съгласяват с тях, като се задължават да ги спазват.

1.3. В случай, че не сте съгласни с всичките описани по-долу условия, моля, не използвайте сайта. С използването на сайта, Вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

1.4. Сайтът с адрес "https://glamourgsmzone.com" извършва дейността си, като предлага за продажба стоки и услуги.

2. Като приемате Общите условия, Вие заявявате, че сте съгласни с определенията на следните термини:

2.1. Настоящият интернет сайт е достъпен при изписване на електронния адрес "https://glamourgsmzone.com" във Вашия браузър и представлява множество интернет страници с обща заглавна, които са собственост на glamourgsmzone.com.

2.2. Потребител /Клиент/ на сайта е всеки, който е заредил в браузъра си която и да е страница от сайта, посредством въвеждане на електронния адрес или чрез пренасочване от което и да е друго място и е извършил действие /регистрирал се е, разгледал, закупил стока и/или услуга и др./.

2.3. Интернет страница е обособена част от настоящия интернет сайт.

2.4. Браузър е компютърна програма, която дава възможност за обработка, пренос и визуализация на данни посредством различни протоколи за пренос на данни.

2.5. IP адрес е уникален номер, наподобяващ телефонен номер, който се използва от машини /обикновено компютри/, за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа, използвайки Интернет протокол /IP/. Той позволява на машините, които предават информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, от кое място идва тя.

2.6. Уеб сайт е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа, базирана на протокола IP.

2.7. Електронна препратка означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

2.8. Злоумишлени действия са действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща /spam, junk mail/, препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик /flood/, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация /hack/, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви /crack/, изпращане на "троянски коне" /Trojan horses/, предизвикване инсталация на вируси /viruses/, системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация /sniff/, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, други подобни.

2.9. Потребителска парола е произволна комбинация от букви, цифри, знаци, която служи за достъп на Потребителя до неговия Потребителски профил.

2.10. Потребителско име е произволна комбинация от букви, знаци, цифри, която, заедно с Потребителската парола, служи за достъп на Потребителя до неговия Потребителски профил.

2.11. Потребителски профил е набор от лични данни, свързани с конкретен потребител. Затова профилите са дигитално представяне на потребителската самоличност. Профилът може да се използва за съхраняване на описание на характеристиките на потребителя. Тази информация се използва от системите, единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Потребителят използва своят профил, като въвежда своите Потребителско име и Парола, преглежда и редактира данните, които е въвел при регистрацията в уеб сайта. Потребителският профил осигурява възможност за закупуване на стоки и/или услуги от сайта с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com", както и възможност за абониране и редовно получаване на бюлетини и други. Част от Потребителският профил е публична и тя идентифицира Потребителя с посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене, снимка, както и детайли относно извършените от него покупки или друга информация, незащитена от Закона за защита на личните данни.

2.12. Случайно събитие е обстоятелство от извънреден характер, непредвидено към момента на сключването на договора, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

2.13. Продажна цена е обявената при всеки артикул цена на стока и/или услуга в български лева с включен Данък Добавена Стойност.
С използването на този сайт, Вие потвърждавате, че имате навършени минимум 13 години. Ако сте под 18 години и използвате предлаганите услуги от "https://glamourgsmzone.com", декларирате, че използвате сайта с разрешение на Ваш родител или настойник, който е запознат, разбира и приема всички изложени условия и правила за използване и/или декларацията за поверителност на Сайта.

3. Промяна на условията за ползване

Сайтът с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com" си запазва правото по всяко време да променя и/или допълва условията и правилата за ползване и/или Декларацията за поверителност на сайта. Подобни промени могат да включват, заедно с други допълнения и такива, отнасящи се за въвеждане на такси и/или комисионни за предоставяната услуга. Ако бъдат извършени подобни промени, те задължително ще бъдат оповестени на видно място в сайта и/или ще бъде изпратено известие по e-mail на всички регистрирани потребители, за да бъдат запознати с тях. Продължаването на използването услугите на сайта от крайния потребител след оповестяване на променените условия и правила за ползване и/или Декларацията за поверителност ще бъде считано, че Потребителят е съгласен и приема безусловно всички промени.

II. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБИТЕ В САЙТА

1. Общи

1.1. Сайтът с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com" предоставя на регистрираните потребители достъп до система за онлайн търговия и по този начин осъществява контакт между Продавача в сайта и Потребителите, които сключват договор помежду си за закупуване на стока и/или услуга. Сключването на договора става чрез предварително заплащане на стоката и/или услугата по договорена цена /записана на видно място в сайта до всяка стока и/или услуга/. Действието на договора може да се определя от условие и/или срок, поставени от Продавача в сайта.

1.2. С използването на услугите, предлагани от сайта, Вие декларирате, че сте съгласни с условието да заплатите за стоката и/или услугата, предоставени в сайта.

1.3. Потребителското име дава право на Потребителя да ползва единствено и само създадения профил в сайта с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com". Ако Потребителят промени Паролата си, екипът на сайта с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com" не проверява тази информация и не носи отговорност дали то засяга правата на трети страни, както и каквито и да са авторски и сродни права, търговски марки и други.

1. 1.4. При използване на предоставения му достъп до сайта, Потребителят се задължава:
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
да уведомява екипа на сайта с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com" чрез формата за контакт за всеки случай на извършено или открито нарушение;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само;
да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител;
да не осъществява достъп извън предоставения такъв;
да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
да не се представя за друго лице и/или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

1.5. Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин, да променя, заличава, възпроизвежда, разпространява, разгласява и/или публикува по други начини информационните ресурси, публикувани на уебсайта с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com", както и да създава собствена база данни в електронен и/или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта, освен в случаите, когато това изрично е уговорено.

2. Условия за продажба

2.1. За да може да закупите стоки и/или услуги от сайта, е нужно да имате Потребителски профил и парола. За да ползвате Сайта е необходим профил чрез безплатна регистрация. Ваша остава отговорността за всички действия, които са резултат от използването на Сайта през Профила Ви. Вие сте отговорни за всяка комуникация и всички действия, които се осъществяват през Вашия профил, включително и тези, които са извършени без Ваше позволение. Съответно, Ваша е отговорността да вземете необходимите мерки незабавно в случай, че някоя парола е била открадната и/или има риск да се знае от трети лица или по друг начин е била използвана без Вашето съгласие.

3. Условия за закупуване

3.1. За закупуване на стоки и/или услуги е нужно крайният потребител да извърши напълно безплатна регистрация. При регистрацията се събира необходима информация, а при отказ за предоставяне на събираната информация ще бъде отказан достъп до предлаганата услуга. Регистрацията е необходима само за закупуването на стоки и/или услуги. Разглеждането на сайта става абсолютно свободно, без нужда от регистрация.

3.2. Всеки профил трябва да бъде активиран след регистрация чрез е-mail, изпратен към електронната поща на Потребителя от екипа, поддържащ сайта с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com". След активиране на профила, избор на оферта и натискане на бутон "Купи!" се зарежда страница с информация за офертата и сумата за плащане.

3.3. Всички цени на сайта са в български лева с включен ДДС. Ако картата или сметката, от която се извършва плащането е в друга валута, сумата на плащането ще бъде изчислена по официалния курс на организацията, издала или открила съответната сметка, за деня. Посочените цени на офертите са за единично количество стока и/или услуга.

III. Задължения на екипа, поддържащ сайта с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com", във връзка с възстановяване на суми при неосъществена сделка.

1.1. Екипът на сайта с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com" се задължава да възстанови всички суми в пълен размер единствено и само в този случай:
- Невъзможност да достави закупените стоки и/или услуги на Потребителя на сайта.

IV. Екипът на сайта с електронен адрес "https://glamourgsmzone.com" се задължава да отговори в рамките на 3 работни дни на всякакви въпроси, свързани със закупуването и/или използването на стоки и/или услуги, предлагани на сайта. Всеки въпрос може да бъде зададен на ел поща: info@glamourgsmzone.com.

V. Спорове

При невъзможност да се решат неуредени спорове между Екипа на сайтa с интернет адрес "https://glamourgsmzone.com" и Потребителите на интернет страницата /сайта/ с адрес "https://glamourgsmzone.com", всяка от страните може да използва ПЛАТФОРМАТА НА ЕС ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРА.

За всички неуредени спорове и въпроси в настоящите Условия за ползване и/или Декларацията за поверителност се прилагат законовите разпоредби на действащото към момента на възникване на спора законодателство на Република България.

 

За всякакви въпроси, свързани с дейността в сайта, моля, не се колебайте да се свържете с нас. 

Екипът на glamourgsmzone.com